usgym.nl

Nederlands

Bij het vak Nederlands leer je goed spellen, grammatica en begrijpend lezen.
- Natuurlijk, maar er is véél meer!
Bij Nederlands mag je de prachtigste boeken en gedichten lezen en leren begrijpen, leer je debatteren, ervaar je hoe je je voor kunt bereiden op een sollicitatie, leer je je uitdrukken op papier en verdiep je je in de opbouw van teksten.

Het vak Nederlands heeft als doel leerlingen lees- en schrijfvaardig te maken in de Nederlandse taal. Ook onderwerpen als literatuurgeschiedenis, taalbegrip, samenvatten en mondelinge technieken horen hierbij. Het is noodzakelijk om vaardig met anderen te kunnen communiceren. Een goede zinsbouw, correcte interpunctie en in het algemeen leesbaar schrijven zijn daarvoor essentieel.

Op het USG besteden we bij Nederlands aandacht aan alle manieren waarop je taal kunt gebruiken. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan literatuur en aan allerlei vormen van debatteren: goed onderbouwd je mening geven. Ook grammatica komt vanaf klas 1 aan bod: dit helpt je bij de vele talen die je op het USG leert.

Hieronder zie je een vlog die gemaakt is door Noeza.

Hier kan je ook de vlog van Cato bekijken of hier de vlog van Nouschka.