usgym.nl

Filosofie

Filosofie is een vak dat heel goed past bij de klassieke vorming op een gymnasium. Je maakt kennis met het gedachtengoed van de westerse cultuur van filosofen van de oudheid tot nu toe. Standaardonderwerpen in de filosofieles zijn ethiek (wat is goed of slecht?), wetenschapsfilosofie (wanneer is iets echt waar?), wijsgerige antropologie (wat is een mens?), politieke filosofie (wat is rechtvaardig?) en logica (alle stieren zijn dieren met horens, maar zijn alle dieren met horens stieren?). Bij filosofie leer je om op een goede, gestructureerde en beargumenteerde manier na te denken over belangrijke onderwerpen.

In klas 3 maken alle leerlingen kennis met filosofie en vanaf klas 4 is het een keuzevak. De lessen filosofie zijn altijd veelzijdig. Je leert natuurlijk van de docent en van de lesmethode, maar zeker ook van je medeleerlingen. Wat je leert is nuttig voor je vervolgopleiding, maar wellicht nog belangrijker: ze maken je een beter mens!

Ga actief aan de slag met filosofie